Často kladené dotazy

Co je to inovační voucher?

Jde o dotační nástroj pro podniky, pomocí kterého mohou u výzkumných organizací (dále jen „poskytovatelé znalostí“) financovat inovaci svého produktu, procesu či služby.

Jak požádat o inovační voucher?

Podat žádost o voucher je snadné. Má tři základní kroky. Vyberete si poskytovatele znalostí, domluvíte se s ním na společném projektu a poté mezi 1. zářím a 31. říjnem 2014 vyplníte a odešlete online formulář žádosti. Všechny potřebné informace naleznete na těchto webových stránkách.

Co je cílem projektu Inovačních voucherů?

Projekt podporuje kontakt mezi podnikem a poskytovatelem znalostí, ke kterému by bez této intervence nedošlo nebo nemuselo dojít. Cílem je, aby na pilotní společné projekty obě strany navázaly dlouhodobým vztahem a spoluprací na náročnějších projektech. Inovační vouchery mají napomoci zvýšení konkurenceschopnosti podniků, zefektivnit komercializaci výsledků výzkumu a vývoje poskytovatelů znalostí pomocí propagace služeb, které mohou poskytnout.

Kdo financuje a řídí projekt Inovační vouchery v Praze?

Inovační vouchery jsou projektem Hlavního města Prahy. Hlavním garantem tohoto projektu je Magistrát hlavního města Prahy, zastoupený Odborem podnikatelských aktivit, resp. jeho oddělením podpory podnikání a inovací. Magistrát hl. m. Prahy zastává funkci koordinátora a administrátora projektu. Odborným garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace.

Kdo může být poskytovatelem znalostí?

Poskytovatelem dotovaných služeb mohou být pouze výzkumné organizace na území hlavního města Prahy, které jsou zapojeny do projektu, tj. mají podepsanou Rámcovou smlouvu o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze s Hlavním městem Prahou.

Mohou se jimi stát výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace – viz seznam organizací.

Poskytovatelé znalostí nejsou omezeni v počtu přijímaných žadatelů o zpracování projektu.

Kdo může žádat o voucher?

Žádat mohou pouze obchodní korporace se sídlem v hlavním městě Praze (tj. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo a evropská družstevní společnost).

Dotace je určena pouze pro malé a střední podniky (s výjimkou OSVČ), které splňují definici malého a středního podniku podle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Definice je založena na počtu zaměstnanců, ročním obratu nebo bilanční sumě a na vzájemné propojenosti podnikatelských subjektů. Podrobné vysvětlení definice je uvedeno uživatelské příručce vydané Evropskou komisí zde

Naopak nejsou kladena žádná omezení pro žadatele z hlediska odvětví, v nichž je v Česku možno podnikat. O voucher je tedy možno zažádat v rámci celé klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (s výjimkou činností erotického charakteru a činností souvisejících s provozováním loterií a jiných podobných her).

Mohou o voucher požádat i fyzické osoby - živnostníci?

Ne, o voucher mohou žádat pouze obchodní korporace.

Pro které žadatele jsou inovační vouchery vhodné?

Především pro ty, jejichž podnik vyvíjí nové výrobky, služby nebo procesy, pro které potřebuje externí znalosti.

Jaká kritéria musím splňovat jako žadatel?

Pro žadatele platí:

Žadatel (podnikatelská právnická osoba) by v rámci čestných prohlášení měl uvést a mít naprosto v pořádku následující skutečnosti:

Výše uvedené skutečnosti prokazuje žadatel formou čestného prohlášení, které je součástí online žádosti o voucher (dostupné mezi 1. zářím a 31. říjnem 2014) na webu www.iprpraha.cz/vouchery .

Může žadatel o voucher podat více žádostí?

Ne. V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost, která se bude vztahovat na spolupráci s jedním poskytovatelem znalostí. V případě podání více žádostí bude uznána pouze žádost zaslaná jako první v pořadí.

Pokud je poskytovatelem znalostí vysoká škola, je možno v rámci jedné vysoké školy (a tedy i jedné žádosti) navázat spolupráci s více fakultami najednou, a to za podmínky, že žadatel ani s jednou dotčenou fakultou doposud nespolupracoval.

Do kdy musí být domluvená spolupráce realizována?

V letošním ročníku je to nejpozději do 30. září 2015.

Kdo rozhoduje o přidělení voucheru?

O přidělení voucherů rozhoduje Rada hlavního města Prahy na doporučení Komise pro odborné hodnocení žádostí o inovační vouchery, která posuzuje formální a věcnou způsobilost žádostí. Složení komise je ke stažení zde . V případě převisu žádostí doje k losování za účasti notáře.

Kdy proběhne vyhodnocování žádostí a udělování voucherů?

Vyhodnocování podaných žádostí proběhne v listopadu-prosinci 2014. Schválení přidělení voucherů je pak plánováno na leden 2015.

Jaká je hodnota jednoho voucheru?

Záleží na ceně podpořené zakázky - příjemci bude proplacena dotace v hodnotě až 70 % ceny této zakázky. Výše požadované dotace formou inovačního voucheru se musí pohybovat v rozmezí 75 000 až 200 000 Kč. Zbylá část hodnoty zakázky je kofinancována žadatelem. Maximální výše zakázky mezi podnikem a poskytovatelem znalostí však není ničím omezena.

Jak probíhá proplacení?

K proplacení dotace ze strany města dojde po realizaci projektu a uhrazení ceny zakázky poskytovateli znalostí, bez zbytečných časových prodlev.

Jak je to s DPH?

DPH nelze do uznatelných nákladů příjemce dotace zahrnout.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Napište nám či zavolejte.