Ke stažení

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 883 ze dne 28. 4. 2015 ke schválení žádostí o poskytnutí voucheru

Souhlas Rady hl. m. Prahy s poskytnutím dotace, jehož součástí je seznam podpořených žádostí. Na jeho základě je možné uzavření Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru mezi Hlavním městem Prahou a úspěšným žadatelem o inovační voucher.

Zásady pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014 (Projektový manuál)

Manuál stanovuje způsob a podmínky zapojení firem a výzkumných organizací do projektu „Inovační vouchery v Praze – výzva 2014“.

Rámcová smlouva o participaci na projektu „Inovační vouchery v Praze“

Smlouva se uzavírá mezi Hlavním městem Prahou a poskytovateli znalostí a je podmínkou účasti poskytovatele znalostí v projektu „Inovační vouchery v Praze – výzva 2014“.

Vzorový nabídkový list poskytovatele znalostí

Jde o souhrnný seznam služeb, který je poskytovatel znalostí schopen a ochoten v rámci projektu „Inovační vouchery v Praze – výzva 2014“ nabízet. Nabídkový list může být zhotoven v grafickém stylu poskytovatele znalostí.

Vzor nabídky poskytnutí znalosti

Nabídku poskytnutí znalosti zpracovává poskytovatel znalostí pro konkrétního žadatele o inovační voucher na základě domluvy na společném projektu.

Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru

Smlouvu uzavírá Hlavní město Praha s příjemcem inovačního voucheru na základě schválení dotace na inovační projekt Radou hl. m. Prahy. Smlouva vymezuje podmínky, které musí příjemce inovačního voucheru splnit, aby mu byla dotace proplacena.

Banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města Prahy

Příjemce inovačního voucheru je povinen uveřejnit na své úvodní nebo projektům, partnerům či výzkumu se věnující webové stránce tento informační banner projektu. Podrobnosti jeho uveřejnění stanovuje Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru.

Žádost o proplacení dotace

Po realizaci zakázky podá příjemce inovačního voucheru hlavnímu garantovi žádost o proplacení dotace, a to nejpozději do 30. 9. 2015.